🠖
🠔

תורת מנחם – הדרנים על הרמב"ם וש"ס

50.00

כמות:

+

x

-

במלאי

סה"כ:
סה"כ:

במלאי

תורת מנחם – הדרנים על הרמב"ם וש"ס

תקציר

דברי הרבי מליובאוויטש זי"ע בסיומי מחזורי לימוד הרמב"ם הכוללים יסודות באחדות ה' וגאולת ישראל, והדרנים כלליים על הש"ס

קרא עוד
קרא פחות

תיאור

בשנת תשד"מ ייסד רבינו את תקנת לימוד הרמב"ם היומי במחזור שנתי או תלת-שנתי, ומאז מידי שנה נהג לקיים 'סיום הרמב"ם'. בסיומים אלו עוסק רבינו בביאור הקשר בין תחילת ספר 'משנה תורה' לסיומו, מחדש ומבאר את הלכות הרמב"ם בעניין אמונת מציאות הבורא וידיעת אחדות ה' ואופניה, וכן מבאר כנגדן את הלכות הרמב"ם העוסקות בייעודי הגאולה וביאת המשיח.

יסודות גדולים הניח רבינו בביאוריו אלו, כגון בביאור קושיית הידיעה והבחירה שהזכיר הרמב"ם, יישוב קושייתו הידועה של האברבנאל כיצד ניתן לצוות על אמונת ה' – כאשר קודם לציווי צריכים כבר להאמין במציאות הא-ל המצווה, ביאור מחלוקת חז"ל בתפקידו של אליהו הנביא בעת הגאולה, ביאור ההבדל בין תיאורי הגאולה בהלכות תשובה ובהלכות מלכים ועוד.

בנוסף לכך נאספו בספר זה שיחות רבינו אודות לימוד ספר הרמב"ם, החילוק באופי ההלכות בין הרמב"ם לשולחן ערוך אדמו"ר הזקן, וכיצד להתייחס למהדורות מוקדמות של הרמב"ם שמתגלות בדורנו וכן לתגליות חדשות של כתבי הראשונים.

הספר כולל גם 6 'הדרנים' כלליים על מסכתות הש"ס, בהם מבואר תפקידם של תלמידי חכמים "לשום שלום בעולם", שלימות גדרי האדם והעולם במילוי רצון ה', ביאור שיטות בית הלל ובית שמאי שנחלקו בכל הש"ס האם העיקר הוא "בכח" או "בפועל".

מידע נוסף

חלקים
1
דפים
486
מק"ט:
9781562112172

50.00

כמות:

+

x

-

במלאי

סה"כ:
סה"כ:

במלאי