Ayeca Logo
Loading Img

טוען... נא להמתין

0
מוצרים
0
🠖
🠔

רשימות הרבי על ספר התניא

75

כמות:

+

x

-

במלאי

סה"כ:
סה"כ:

תקציר

מראי מקומות, הגהות והערות קצרות לספר התניא, מאת כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע, מתוך רשימותיו שנמצאו במגירת שולחנו לאחר הסתלקותו, בצירוף לקט חידושים וביאורים בתניא משיחותיו ואגרותיו.

קרא עוד
קרא פחות

תיאור

רבות עסק רבינו במשך ימי חייו בבירור מקחו של אדמו"ר הזקן בספרו התניא, בשיחותיו לפני קהל החסידים ביאר נושאים שונים בכל חלקי התניא ובפרט באגרת התשובה, וכן כתב הערות רבות לספר 'שיעורים בספר התניא' ודומיו. כבר בשנת תשי"ד ההדיר את ספר התניא עם מפתחות, הערות ותיקונים ורשימה ביבליוגרפית של דפוסי התניא, בעריכתו.

אמנם חזונו הגדול של רבינו היה להוציא את התניא במהדורה שלמה ומפוארת, וכלשונו: "בהוצאת התניא השלימה שמכינים לדפוס: התניא באמצע העמוד, ומסביב לו יבואו מראי מקומות, פירוש קצר, ליקוט מספרי רבותינו נשיאינו וכתבי יד שלהם המפרשים דברי התניא וכו'" (הקדמתו לתניא מהדורת תשי"ד).

בתוך רשימותיו של הרבי שהתגלו לאחר הסתלקותו בשנת תשנ"ד, התגלה אוצר גדול: רשימות מסודרות על כל חלקי התניא, ככל הנראה כהכנה למהדורה השלמה הנזכרת לעיל. רשימות אלו כוללות מראי מקומות, הערות שונות, וביאורים תוכניים רבים. מהדירי הרשימות ביארו ופענחו את הדברים היטב, וכן הוסיפו לקט מיוחד מביאורי הרבי לתניא בשיחותיו ומכתביו במשך השנים.

מידע נוסף

מפיץ
קה"ת
חלקים
1
מק"ט:
9780826651495

75

כמות:

+

x

-

במלאי

סה"כ:
סה"כ: