Ayeca Logo
Loading Img

טוען... נא להמתין

0
מוצרים
0
מבצע!
🠖
🠔

רשימות המנורה

40 36

לא במלאי

תקציר

ביאור סדר הדלקת הנרות בבית המקדש – רשימה מקיפה מאת כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע, שנמצאה במגירת שולחנו לאחר הסתלקותו.

קרא עוד
קרא פחות

תיאור

בשנת תשנ"ד, לאחר השבר הגדול עם הסתלקותו של הרבי זי"ע, נמצא אוצר גדול בחדרו הקדוש: שלוש מחברות ובהן מאות עמודי חידושי תורה שכתב לעצמו בהלכות ואגדות הש"ס, במדרשים, בקבלה ובחסידות. צוות תלמידי חכמים מופלגים נתמנה בכדי לנסות ולפענח את רשימות הקודש לאשורן, כך יצאה לבסוף סדרת ספרי ה'רשימות' המביאה את חידושי רבינו עם ביאור ופיענוח אפשרי.

רשימת 'המנורה' מבוססת על מכתב שכתב רבינו בשנת תרצ"ט אל הרב שניאור זלמן שמוטקין ז"ל בנושא זה, כאשר לאחר מכן ביקשו חמיו אדמו"ר הריי"ץ שיכין על יסוד זה מערכה עיונית מקיפה בענין המנורה ונרותיה, המקדש וכליו – על יסוד המשנה והגמרא בהלכה, לפי הדרוש והרמז, ועל יסוד דרכי חסידות חב"ד. ואכן בראשית החיבור כותב רבינו שמטרתו היא "לבאר השיטות בסדר הדלקת הנרות בבית המקדש ונימוקם, ועניינו על דרך הדרוש מיוסד על המבואר בדא"ח בזה".

הרשימה כוללת 11 פרקים: ביאור בדרך הנגלה דתורה, הכולל את שיטת הרמב"ם בפירוש המשניות בהדלקת המנורה בבית המקדש, נר המערבי ודיניו וכיוון פיות הנרות. כמו כן מבואר החילוק בין שני הנרות המזרחיים משאר הנרות, סדר הטבת הנרות ושיטות התנאים בזה, פסק הרמב"ם בספרו משנה תורה, שיטת רבינו הזקן בספרו תורה אור. בנוסף, מבואר עניין בית המקדש וכליו לפי דרך הדרוש, ובפרט עניינה של המנורה והמחלוקת האם צפון ודרום מונחת או מזרח ומערב מונחת.

מידע נוסף

מפיץ
קה"ת
חלקים
1
מק"ט:
9001701011789

40 36

לא במלאי