🠖
🠔

קונטרס העבודה עם ביאור

45.00

כמות:

+

x

-

במלאי

סה"כ:
סה"כ:

במלאי

קונטרס העבודה עם ביאור

תקציר

קונטרס המבאר בעומק וברוחב את מהות "העבודה שבלב זו תפילה" לפי תורת חב"ד, עם ביאורים וסיכומים.

קרא עוד
קרא פחות

תיאור

כפי שנאמר בתחילת הקונטרס, מטרתו היא לבאר את "ענין העבודה שבלב זו תפילה, לקרב ולדבר נפשו באלקות ולברר ולזכך את הנפש הבהמית, שעל זה נאמר וידעת היום והשבות אל לבבך, וזהו ענין ואהבת כו' בכל לבבך בשני יצריך כו'".

הקונטרס מכיל שבעה פרקים אשר רובם עוסקים בעניין אהבת ה', כפי שכותב הרבי הרש"ב בתחילת הקונטרס: "שכל העבודה והיגיעה של עובדי ה' היא לבא למידת האהבה", ומאריך לבאר מהות עניין אהבת ה' למדרגותיה, דרכי השגתה ואופני ההתבוננות המעוררים אותה.

בפרקים ב' וג' עוסק הרבי הרש"ב בהכרח של מידת היראה כהקדמה לאהבת ה', הגם שאין זה כל כך מעניין עבודת התפילה. כמו כן מאריך בפרק ב' בעניין קבלת עול מלכות שמים והגדרת החושים, הנדרשות מכל אחד ואחד.

בראש הקונטרס ובסופו נדפסו שני מכתבים מאת בן המחבר, הלוא הוא כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע. במכתב הראשון כותב הרבי הריי"צ דברים נוקבים על ההכרח ללמוד את הקונטרס הזה וכן שאר הקונטרסים של אביו הרבי הרש"ב, ושכל האמור בקונטרס הוא הוראה בחיים לכל בני ישראל בכלל ולתלמידי הישיבות באשר הם בפרט. במכתב האחרון מבאר הרבי הריי"צ שלוש מדרגות באהבת ה' – אהבת עולם, אהבה רבה ואהבה בתענוגים – ומבאר איך כל אחת ממדרגות אלו כוללת מדרגות ובחינות רבות.

הספר שלפנינו הינו מהדורה מחודשת ומבוארת של קונטרס 'העבודה', הנכללת בסדרת 'המעיינות – שערים נפתחים בתורת חסידות חב"ד'. תוכן הדברים ומחולק לפסקאות קצרות ונוחות לקריאה, כל מראי המקומות מצוינים במקומם, ראשי התיבות פתוחים ודברי המחבר מבוארים בהרחבה כך שגם הקורא המתחיל יוכל להבינם. שתי מעלות חשובות אחרות שנוספו במהדורה זו: א. סיכומים המופיעים מפעם לפעם ומסייעים ללומד לעקוב אחר מהלך הדברים במקום שהעניין מתארך או מסתעף מנושא לנושא; ב. לקט מקורות המובא בסוף הכרך, ובו מצוטטים בהרחבה המקורות העיקריים המוזכרים בדברי המחבר. בעריכת דב ליברמן והרב זלמן הכט.

מידע נוסף

חלקים
1
מק"ט:
128400040195

45.00

כמות:

+

x

-

במלאי

סה"כ:
סה"כ:

במלאי