🠖
🠔

חומש היכל הברכה

280.00

כמות:

+

x

-

במלאי

סה"כ:
סה"כ:

במלאי

חומש היכל הברכה

תקציר

פירושיו של הרה"ק רבי יצחק יהודה יחיאל ספרין מקאמרנא על התורה והמסורה וביאור תרי"ג המצוות, לפי תורת הקבלה והסוד

קרא עוד
קרא פחות

תיאור

האדמו"ר רבי יצחק יהודה יחיאל ספרין קיבל תורה מדודו הרה"ק רבי צבי הירש מזידיטשוב, ובהשראתו כונן את שיטת החסידות בקאמרנא וכתב חיבורים רבים בדרך הקבלה והסוד. את פירושו לתורה החשיב רבינו יותר משאר ספריו הרבים ואמר שקיבל עליו הסכמה באופן מיוחד ומופלא מן השמים.

פירוש 'היכל הברכה' עוסק בביאור החסרות והיתרות שבתורה וכן בשאר ענייני המסורה כמו לשונות הפסוקים הדומים, בדרך הקבלה והסוד. לפיכך הדפיס רבינו יחד עם פירושו את המסורה הגדולה והקטנה על התורה, ואת פירוש 'מנורת שלמה' העוסק בהן, ועליהם ביסס את פירושו, ומלבד זאת הכריע בכמה מקומות להלכה למעשה בדין כתיבת סת"ם בחסרות ויתרות. במהדורה הנוכחית נוסף בסוף כל חומש החיבור 'מנחת שי' העוסק במסורה, ומסייע לשפוך אור בהבנת דברי רבינו זצ"ל.

פירוש 'אוצר החיים' עוסק בביאור תרי"ג המצוות, דיניהם וטעמיהם, כלליהם ומניינם, ואף הוא מיוסד על אדני הקבלה והסוד ויסודות הבעש"ט. על כל מצוה מבאר רבינו באיזה אות מעשרת הדברות נרמזת ומה שייכותה לאות זו. בסוף חומש בראשית מופיע קיצור כל המצוות עצמן, ומניינם על סדר אותיות עשרת הדברות. רבינו מבאר מטרת חיבורו, משום ש"חיוב על כל איש ישראל לקיים המצות במחשבה ובדבור ובמעשה, ולידע הטעמים טעמי המצות בדרך פרד"ס שלא יצטרך להתגלגל וישלים נפשו בידיעת טעמי המצות כאילו עשאם כולם בפועל".

בפרשת בראשית מאריך רבינו לבאר את י"ג עיקרי האמונה, משמעותם וסודם. בסוף חומש שמות נדפסה מגילת אסתר עם פירושו 'כתם אופיר' בו משלב בדרך הייחודית והעשירה השמורה לקאמרנא, את המבואר בספרי קבלה על פסוקי המגילה, יחד עם משמעותם הרעיונית לאור תורת הבעש"ט הקדוש. בסוף חומש ויקרא נדפסה מגילת שיר השירים עם פירוש 'ערוגת הבושם' מאת הרה"ק רבי משה מאוסטראה לפי יסודות הקבלה. בפרשת מסעי מבאר בהרחבה את התאמת מ"ב המסעות לפרטי שם מ"ב. בפרשת ואתחנן הולך ומונה במצוות קריאת שמע באריכות 208 ייחודי שמות על פי כתבי האריז"ל (כמנין יצח"ק, חלקם לא הגיעו לידינו). בסוף חומש דברים בא 'לקט אמרי פנינים' ובו יסודות ואמרות קודש על דרכי חסידות בעבודת הבורא יתברך מדברי הבעש"ט הק' (המכונה בספרו "שמעתי ממורי").

מידע נוסף

חלקים
5
מק"ט:
128400030745

280.00

כמות:

+

x

-

במלאי

סה"כ:
סה"כ:

במלאי