Ayeca Logo
Loading Img

טוען... נא להמתין

אודות ועד הנחות בלה"ק

מאז שנטל על עצמו את ההנהגה הרשמית של חסידות חב"ד-ליובאוויטש [ובהזדמנויות שונות גם בשנים שלפני עלותו על כס הנשיאות] בשנת ה'תש"י (1950), היה כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש רבי מנחם מענדל שניאורסאהן זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתוועד (נושא דברי תורה וחסידות) עם קהל חסידיו ושומעי לקחו, בשבתות בחגים ובמועדים שונים. הרבי היה מדבר בשפת האידיש, ובשפה זו הועלו דברי תורתו על הכתב במשך השנים, להפצה ופרסום ברחבי העולם.

בעקבות הצורך שנוצר להנגיש את תורתו של הרבי גם לדוברי השפה העברית, הוקם בשנת ה'תשמ"א (1981) מכון ההוצאה לאור "ועד הנחות בלשון הקודש", על ידי צוות אברכים מסור שהקדיש את זמנו ומרצו לכתוב, לערוך ולהדפיס את כל דברי התורה מפי הרבי, בתרגום חופשי ללשון הקודש.

בעשור הראשון לפעילותו הוציא לאור המכון 43 כרכים של ספרי "התוועדויות", הכוללים את השיחות והמאמרים משנת ה'תשמ"ב עד שנת ה'תשנ"ב.

לאחר כ"ז אדר ראשון ה'תשנ"ב בו פסקו באחת ההתוועדויות בעקבות אירוע רפואי אצל הרבי, פנו חברי המערכת לכתיבה ועריכה של השיחות מהשנים המוקדמות יותר. מאז ועד היום, מתורגמים ללשון הקודש ונערכים מחדש דברי תורתו של הרבי משנת ה'תש"י – ה'תשמ"א. נכון לחודש מרחשוון ה'תשע"ח יצאו לאור 61 כרכים נוספים, הכוללים את השיחות והמאמרים שנאמרו עד סוף שנת ה'תש"ל.

במקביל להוצאה לאור סדירה של הספרים במסגרת הסדרה "תורת מנחם – התוועדויות", הכוללת כאמור 104 כרכים, מו"ל המכון חוברת שבועית הכוללת חלקים מהשיחות הנערכות באותה תקופה, לרוב כאלו הקשורים לפרשת השבוע או לחגי ישראל ומועד חסידי סמוך.

תורתו של הרבי המתפרסמת בסדרה זו היא בנוסף לסדרות אחרות שיצאו לאור במשך השנים: 32 כרכי "אגרות קודש", הכוללים איגרות שכתב הרבי משנת תרפ"ה (1925) עד שנת תשל"ז (1977) באידיש ובלשון הקודש (האגרות של השנים הבאות תשל"ח-תשנ"ב נמצאות בשלבי עריכה); 39 כרכי "לקוטי שיחות", אוסף של שיחות אותן הגיה הרבי לקראת צאתם לאור; 34 כרכי "ספר המאמרים", המרכזים את מאמרי החסידות שאמר הרבי בעיצומה של כל התוועדות, או בהזדמנויות אחרות; 9 כרכים של "רשימות", דברי תורה שרשם הרבי בקצרה בימי חורפו והתגלו לאחר ג' תמוז ה'תשנ"ד; 3 כרכים של "יין מלכות", חידושי תורתו של הרבי על משנה תורה להרמב"ם; 'הדרנים' על הש"ס ועל הרמב"ם, וספרים רבים נוספים.

לפרטים נוספים אודות פעילות המכון ניתן לפנות למשרדי 'ועד הנחות בלה"ק' בארה"ב: 1-718.604.2610 או למייל info@lahak.org.